Wednesday, May 6, 2009

The 9-Point Guidelines

THE IFI FAITH STANDARD
ANG MGA NAG-UNANG KAAKOHAN UG TULUBAGON SA
MATAG SAKOP NIINI NGA SIMBAHAN

1) Mosimba sa matag Domingo, mga Balaang Adlaw (Pista) ug ubang Adlaw nga Pangilin. (Ex 20:8; Rom 12:1-3, 3:23; 1 Jn. 1:8-9; Jn. 7:37; 1 Cor 5:8; Mt 28:1; 1 Cor 14:26).

2) Mokalawat sa matag tambong sa Balaang Yukaristiya o Misa. (Jn 6:53-58; Buhat 2:42; 1 Cor 10:16-17; 1 Cor 11:23-26).

3) Mohatag sa ika-napulo aron sa pagsuporta sa tibuok kinabuhi, buluhaton ug pagpangalagad sa Simbahan. (Lev 27:30-33; Mal 3:7-8;9-12; Rom 2:1; 2 Cor 9:6; Deut 12:17; 14:22; 2 Chr 31:5-6).

4) Moapil sa mga kalihokan ug programa sa Simbahan, ilabina diha sa mga makasimbahanong kapunongan ug diha sa tibuok kinabuhi ug buluhaton sa Simbahan. (Heb 13:16; Efe 6:7; Gal 6:2,9-10; II Tes 3:13).

5) Magtuon sa mga panudlo ug tinuohan sa Simbahan ug mopadala sa mga anak ngadto sa mga kalihokang pagtoon (diha sa “SS”, “VGS”, “RI” ug “BS”) aron sa pagpalambo ug pagpalawom sa Kristohanong Pagtoo. (Ex 18:20; Lev 10:11; 1 Tim 4:6; Heb 5:12; Mt 28:20;
1 Tim 4:11; Deut 4:5,9; 6:7-8)

6) Modawat sa mga Sakramento sa Bunyag ug Kompirmasyon una modawat sa Sakramento sa Kasal ug motambong sa nahiuyong mga panudlong-pagpangandam nga ihatag sa Simbahan. (Heb 6:1-2; Acts 13:2-3; 1 Tim 4:14; Acts 10:47-48; Mat 3:13-17, 28:19; Luk 3:3; Mar 1:4)

7) Motahod sa mga otoridad sa Simbahan aron sa pagpalig-on ug pagpaluyo sa ilang mga buluhaton ug pagpangalagad. (Heb 13:17; Sir 7:29-31; Mal 2:7)

8) Mohimo sa tinuig nga pagbag-o sa saad sa bunyag, ug sa kristohanong pagtugyan ug pag-alagad. (Mt 18:15-17; Jn 20:23; Sir 7:29; Col 3:10; Efe 4:23; Rom 12:2; Efe 1:13; 2 Cor 7:1).

9) Motuman sa mga balaod ug lagda sa Simbahan isip gabayan sa kinabuhing tumutoo aron maila nga matinud-anon sa pagtoo, pagsimba ug disiplina sa IFI. (Mt 18:15-17; Jn 12:48; 1 Jn 2:3, 3:24; Rom 7:12; Gal 3:24).

No comments:

Post a Comment