Sunday, May 17, 2009

Bible reflection on John 17:6-19 by The Rev. Fr. Vic E. Arellano


Bible reflection on John 17:6-19 by The Rev. Fr. Vic E. Arellano

Ang pag-ila o pagka-amgo nga kita gitawag dili sayon nga tahas
Sa mga BOA (Board of Admission) interviews kasagaran nga ipangutana sa mga aspirants, “Nganong mag-pari man ka?” “Do you think you are called?” Kasagara ang ilang tubag, “Yes” without mentioning the reason unsay mga hinungdan nganong gusto silang mag-pari, ang ila nga magpari lang kay ganahan sila. Alang kanako, ang pagka pari should be reserved for the tough. Usa ka irrevocable decision, a point nga wala nay pagbalik, pagsibog ug pag surrender diha sa bulohaton sa pagpangalagad. It is a mission suited only for the brave souls. Ug tungod niini ang pag-ila ug ang pagka-amgo nga siya gitawag alang sa maong bulohaton dili diay sayon nga tahas ug dili diay sayon nga proseso. Sa English word gitawag siya ug discernment, kini nag-describes sa proseso sa pagsabot kon giunsa sa Dios pagtawag kanato ug nagdapit kanato sa pag-serve kaniya. Usa ka spiritual and personal journey. Usa ka journey of understanding, of seeing, and acting.
Ania na kita sa katapusang Domingo sa pagkabanhaw. Sa tibuok season of Easter atong nadungog ang mga sugilanon nga nag-asoy mahitungod sa pagkabanhaw ug pagkayab ni Hesukristo, ug atong nabasa ug nadungog kon gi-unsa sa mga disipulos pagpahiayon ang ilang kinabuhi tungod ug alang sa nabanhaw’ng Kristo.
Sama sa mga disipulos, kita gihatagan ug panahon sa pagsabot how this spiritual and personal journey and especially how the resurrection nagtabang kanato kon unsa ug kinsa kita karon. Mao kini ang panahon sa pag-ila, o pagka-amgo ingon nga atong gi-redefine unsa ang kahulogan sa Easter diha sa atong kinabuhi ug giunsa pag-usab ang atong tagsa-tagsa ka mga kinaiya.
Ang text (gospel) nagdala ngadto sa sunod nga level. Kini mao ang point diha sa atong pag-journey diin kita mangutana ug mamalandong kon giunsa sa Dios pagtawag kanato ug unsa ang buot ipabuhat sa Dios kanato diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi.
Ang pag-ila, o ang pagka-amgo nga kita gitawag sa Dios dili sayon nga tahas. Sa dihang ang mga disipulos gitawag ni Hesus aron sa pagsunod kaniya, diha-diha ug sa way langan ilang gibiyaan ang tanan. Kita mahingangha sa ilang clarity ug direction. Ug sa dihang nagkinahanglan ug tawo nga mopuli sa dapit ni Hudas Escariote, nahimong klaro kanila nga ang pag-ila, o ang pag-amgo nga siya gitawag dili diay sayon nga proseso. Nganong dili man sayon ang pag-recognize niini nga tawag, or to affirm a call, or to act on a call?
Ang sulat sa mga Buhat sa mga Apostoles (1:15-17, 21-26) naghisgot kini mahitungod sa pagpili sa usa ka tawo nga mohulip sa dapit ni Hudas Escariote. Whether it is calling a priest, o sa usa ka Obispo alang sa usa ka bakante nga diocese, ang pag-ila, o ang pag-amgo nga siya gitawag ug angay sa maong bulohaton gikinahanglan pag-ayo.
Ang pagpili hulip sa dapit ni Hudas usa ka simpli nga proseso tungod kay natapos lamang kini pinaagi sa pag ripa lamang, ug dili kita makadawat niini nga proseso kay alang kanato ang pag-ila o ang pagka-amgo nga kita gitawag usa ka lisod apan importante nga proseso. Kay kon wala kini, unsaon nato pagsubay sa dalan nga gitagana kanato ug paggamit sa mga gasa sa Dios nga gihatag kanato para sa atong isigkaingon.
Ang text naghatag kanato ug pipila ka mga guidelines mahitungod sa proseso sa pag-ila, o pagka-amgo nga kita gitawag.
Ang text nag-describe unsay gi-ampo ni Hesus sa iyang katawhan. Siya nag-ampo nga kita mapanalipdan batok sa mga panulay, nga kita magkahiusa, nga kita magmalipayon, nga kita magasubay sa dalan sa katarong ug nga ang kinabuhi sa simbahan lahi kay sa kinabuhi niining kalibutana.
Ang mao nga pag-ampo naghatag sa usa ka particular nga sangputanan mahitungod sa mga proseso diha sa pag-ila ug pagka-amgo nga kita gitawag ilabina when taken in the context of this post-Easter period. Usa ka bag-ong kinabuhi nga ming-abot gikan sa daan nga kinabuhi ug sa pagtugot nga ang bag-ong kahayag ni Kristo makita diha sa atong kinabuhi. Ug aron usab nga mahingpit ang kalipay ni Hesukristo nga iyang nakita nga kita nagkinabuhi ingon nga mga matarong ug ligdong and living the gospel imperative to love our neighbors as ourselves.
Jesus’ simple but profound prayer diha sa text has the potential nga makapausab sa kinabuhi ug nga andam niyang itahan ang iyang kinabuhi tungod ug alang sa uban. Imagine pagbutang niini nga pag-ampo diha sa sentro sa atong kaugalingong pag-ila o pag-amgo nga kita gitawag. Nangita sa insakto nga dalan, coming to understand this path after considering every angle, seeking to understand it through the lens of resurrection and God’s love will most certainly set us apart.
Ingon nga kita nagapadulong ngadto sa Pentecost, atong buksan ang bulohaton sa Espirito Santo diha sa atong mga kinabuhi. Let us move from the joy of Easter ingon nga usa ka re-creation sa usa ka bag-ong kinabuhi.
Ang calling para sa usa ka special nga bulohaton, nagagikan sa Diyos diha sa nagkalain-lain nga mga paagi, ug ang response gikan kanato nga tinawag nag requires ug careful preparation. Ang pagkahibalo nga ang Diyos nagtawag kanato para sa usa ka relihiyosong kinabuhi ug special nga bulohaton makita ug maila pinaagi sa atong pagsabot, pag-amgo, ug pagpaminaw.

No comments:

Post a Comment