Wednesday, May 6, 2009

The Stewardship of Members

STEWARDSHIP OF MEMBERS

General Objectives:

Ang programa sa pag-atiman sa mga sakop o stewardship of members gihan-ay ug gipatuman sa atong diocese aron dugang maserbisyohan ug maamuma ang atong mga miyembro ingon nga bililhong sakop sa usa ka Cristohanong katilingbanon. Nagasuporta kini sa pangkinatibuk-ang programa nga MOBUCA 2012. Ug kini nakapadugang sa pagpalambo ug pagpalawom sa pagtoo sa atong mga sakop ( usa na niini ang opportunidad sa pagkat-on ug pagsabot sa tinuod nga kahulugan sa pag-atiman sa miyembro).

Pasiuna

Ang mosunod nga pagtuki gikuha gikan sa papel nga Stewardship of Members nga gisulat ni Fr. Antonio Ablon basi usab sa kasinatian sa ubang mga parokya sa diocese sama sa Libertad, Sta. Ana ug uban pa.

Dako nga kabahin sa usa ka katilingban sama sa simbahan ang pag-atiman sa mga sakop niini. Kini ang dugokan sa kinabuhing Kristohanong katilingban. Angayan nga maghimo ang simbahan sa usa ka maayong pamaagi aron mahimo kini nga buluhaton. Dinhi sa parokya,nasugdan na ang mga pamaagi sa pag-atiman sa mga sakop. Gani, ang uban nga naitala niini nga papel, dili na bag-o alang kanato ug ang uban mga pagtinguha sa dugang pang ikalambo sa stewardship of members.

I. Education Component

Sa education component adunay mga programa nga makahatag ug kalambuan sa pag-atiman sa mga sakop. Alang sa mga hamtong mahimo mga maglunsad sa Membership Commitment Renewal Seminar o MCRS maka-usa kada tuig. Himoon ang mga Panon Session matag semana. Magmugna ang diocesan og comprehensive plan for education and nurture kauban sa mga educational materials. Maglunsad og trainings for educators/facilitators pool ug pana-panahon nga pagtuon, seminar, forum ug uban pa. Ug alang sa mga kabataan mahimo nga magpahigayon ug Sunday Schools ug Vacation Church School.

II. Palambuon ug palig-onon ang mga panon sa Katilingban og Simbahan-“Mga Pilipinistang Aktibo, Nagalihok ug Nagapakabana sa Katilingban og Simbahan”

Pinaagi niini nga pag organisa masdali mapalihok ang miyembro ug mas mapalambo nato ug mapalig-on ang PANON sa katilingbanong simbahan. Sumpay niini adunay mga buluhaton nga angay natong tagaan ug pagtagad aron mas mapalambo pa ang mga PANON ug mao kining mga butanga:

1. Sunday Mass Sponsors- ang matag PANON ang magpuli-puli pag i-sponsor sa regular Sunday masses mahimo usab nga apilon ang Friday mass kung gikinahanglan ug kun pwede ra.
2. Bible Study ug Social Action Group
a. Sa pagpadayon sa Bible Study program, ang mga PANON mao usab ang mahimong study cells.
b. Matag PANON aduna’y bible study facilitator o kaha mag-assign og kaabag nga maoy manguna sa Bible Study.
c. Matag PANON mao usab ang paagi-an (daluyan) sa mga programmatic nga bulohaton sa simbahan sama sa pagtubag sa nagkadaiyang kalihukang panimabahan ug pang-katlingban.
* Aron masiguro ang mga topic sa Bible Study ug ang Social Actions, ang kura paroko gayud mao ang mangunay sa paghigayon sa sessions ug orientations sa mga Bible study Facilitators ug PANON Leaders.
3. Executive arm sa kura paroko- Sa bisan unsang bulohaton sa parokya nga nahiusahan sa parish council ug sa tibuok simbahan ang mga PANON mao ang direktang pakanaugan niini pag-implementar na sa kura paroko pinaagi sa mga PANON Leaders.
4. Daluyan sa bulohaton sa mga Mandated Organizations - Mas masayon usab alang sa mga lideres sa LIFI,WOPIC ug YIFI kun pinaagi sa mga PANON ang paglihok sa ilang sector sama sa meeting ug uban pa.
5. Information Exchange Center (IEC) - Pinaagi usab dinhi gikan sa kura paroko ug sa mga lideres sa sector ang mga pahibalo ug mga buluhaton. Ang mga butang usab nga angayan ipaabot sa mga sakop ngadto sa kura paroko ug mga lideres pwede usab nga ipaagi sa mga PANON meetings ug ipaabot sa mga hingtungdan pinaagi sa mga PANON Leaders. Epektibo usab nga daluyan sa mga follow-ups and updates ang mga PANON.
6. Monitoring of Members- Sayon kaayo nga mahibaloan sa simbahan ang mga sakop nga aktibo ug dili aktibo pinaagi sa mga PANON. Mahibaloan usab ang mga pagbag-o sa kahimtang sa mga sakop sa simbahan, nagkasakit, namatayan, na-hospital ug nanginahanglan ba ang mga sakop sa simbahan.

III. Stewardship of Treasure: The DARE and Expect Scheme;
Deliver-Arouse-Remind-Encourage/Expect

A. DARE 1-Hard approach- Sta. Ana model
Pagpanghatod sa tithes envelops ngadto sa mga sakop sa dili pa ang adlaw ug Domingo- mao kikn ang nag-unang tampo niini nga eksena. Sigurohon lang gayud sa kura paroko nga mapasabot ang hinungdan sa paghatod sa mga tithes envelops sa dili pa kini sugdan. Labing mayo nga dili maghuna-huna ang mga sakop nga mapugos sila sa pagsimba ug paghalad tungod kay gihatdan sila sa tithes envelops.
B. DARE 2- Soft approach- Libertad model
Magtudlo og mga stewards (usherettes/ushers)- sila ang tighatag sa mga tithes envelop sa matag sakop nga moabot sa pagsimba. Kini magpasayon sa mga sakop, dili na sila maglisod sa pagpangita sa ilang sobre.
C. Member’s Performance Record Sheet (MPRS)- Mag-andam ang simbahan or (MPRS) alang sa matag usa ka miyembro.
1. Tithes envelop magsilbing basis sa attendance sa mga sakop paghuman sa misa, ang mga PANON leaders kauban sa finance committee ug sa parish clerk i-record ang ilang offer sa MPRS.
2. Sa pagsimba sa mga sakop, ilang dad-on ang ilang tithes envelop nga may sulod na aron ihalad panahon sa offertory.
3. Walay ikasulod sa sobre. Dili kabalak-an ang walay ikasulod sa sobre. Mahimo gihapon silang mosimba bisan walay ikahalad. Mag-andam usab ang simbahan og linahi nga sudlanan sa mga tithes envelop nga walay sulod. Pinaagi niini ma-record gihapon nga present sa MPRS.
4. Dili makasimba. Pwede nga ipadala ang tithes envelop sa dili makasimba. Maglain usab ug sudlanan alang niini nga mga sobre. Kini alang sa mga tawo nga magtinguha nga mosimba apan adunay importanteng lakaw. Kinahanglan lang nga dili kini mahimong kinaiya na sa sakop ug maghuna-huna nga mao na lang gayud kini ang iyang himoon pirmi. Ipahigayon gihapon sa kura paroko ang pagsusi kon magpirmi na bisitahan ang hingtungdan ug ipasabot ang sayop nga huna-huna ug dili kini pasagdan.
5. Gawas sa offering maglakip usab ang MPRS sa record sa pag apil sa miyembro sa uban pang kalihukan sa simbahan.
D. Maghimo gayud ug regular assessment mahitungod niini.

IV. Pastoral Component- Family Ministry.
A. Bisita Casa- ang kura paroko magpahigayon sa pagbisita sa mga panimalay sa mga sakop. Dili moubos sa duha ka pamilya ang iyang bisitahan matag simana hangtud nga iyang malokop ang iyang sakop. Likayan nga magbalik-balik sa mao rang pamilya, hinuon pweding balikan sa kura ang panimalay nga nahuman kung gikinahanglan, kun may problema. Magtakda og mga standard nga mga pamaagi ug katuyuan sa pagbisita.
B. Family Prayer Meeting
1. Maglunsad ug family prayer meetings sa panimalay sa mga sakop. Himuon kini sa gabii sa mga adlaw nga sabado o kaha sa biyernes o sa bakante nga panahon ug oras.
2. Magtukod ug mga pastoral teams ang simbahan. Mahimo nga ang mga kaabag sa parokya o sa kapelya ang maglangkob niini.
3. Sukwahe sa mga PANON Bible Study Sessions, ipahigayon kini sa usa lamang ka pamilya.
4. Magtumbok ang mga PANON leaders sa mga sakop nga dili aktibo, ilabina sa pagsimba, ug maoy unahon sa pagbisita sa mga pastoral teams.
5. Magtakda ang simbahan sa katuyuan sa pastoral teams ug maghimo ang diocese ug han-ay sa liturhiya alang niini.
C. Monitoring
1. Matag domingo magpulihay ang mga PANON, mga sectoral organization, ug uban pang grupo sa pag-sponsor sa misa.
2. Ang matag lider sa sponsoring groups magdeterminar kung kinsa sa ilang grupo ang wala mosimba panahon sa ilang pag-sponsor.
3. Sa pagmonitor, kini nga mga sakop/pamilya maoy adtuan sa monitoring team aron masuta kung ngano nga wala sila makasimba - Information gathering lang ang himuon aron magamit sa pagtuon sa simbahan pagtumbok sa angayang buhaton nga pamaagi.
4. Magtukod ug monitoring teams. Mahimo usab nga ang mga pastoral teams mao ra gihapon ang monitoring teams.
D. Visitation and Communion for the Sick
1. Himuon sa kura paroko ang regular nga pagbisita sa pagkalawat sa mga masakiton matag Domingo o Biyernes human sa misa. Mahimo usab nga magtakda ug laing adlaw alang niini.
2. Maayo usab nga adunay kauban ang kura paroko sa paghimo niini sama sa mga kaabag, pastoral team, parish council, etc.
3. Ang mga PANON leaders magpahibalo sa kura paroko mahitungod sa mga sakop nga nagmasakiton.

V. Social Component

Ang simbahan isip katilingban angayan nga magpatunhay sa pagka-makakatilingbanon. Ang pagpakabana sa isigkatawo ug sa katilingban nga iyang nahilunaan. Pangunahan sa simbahan kini nga buluhaton kay kini ang usa sa iyang kinaiya isip simbahan, ang pagtabang sa nanginahanglan.

1. Magtukod ug advocacy og social concerns committee ang dayosis ug ang matag-parokya.
2. Mga pagtabang panahon sa panginahanglan sa miyembro.
a. Kung nagmasakiton ug nanginahanglan sa panabang.
b. Kung ma-hospital ang sakop labi na kung walay ikasarang, maghimo ug paaagi nga matabangan.
c. Maghimo ug sistema sa pagtinabangay kung adunay sakop nga namatyan.
3. Maghimo ug mga pamaagi nga matabangan ang panginabuhian sa mga sakop. Sama sa gihimo IFI-VINROD diha sa KImaya ug Rosario sakop sa Sta. Ana Parish.
4. Mahimo og mga kalihukang pagtuon aron masabtan sa mga sakop ang papel sa simbahan sa atong katilingban ug aron nga sila mapalihok usab sa mga kalihukang pagpakabana alang sa kalinaw ug uban pang isyu sa katilingban.

VI. Socialization Component
Kabahin sa kulturang Pilipino ang pagsaulog sa mga Birthdays ug Wedding Anniversaries. Angayan nga ang simbahan isip pundok sa katawhan maghimo usab sa Kristohanon niyang bahin alang niini nga mga kasaulugan sa iyang mga sakop.

1. Angayan nga tun-an ug ipalambo ang atong kasinatian sa mga maƄanita sa Birthday celebrations.
2. Maghimo og han-ay sa liturhiya alang sa Birthday celebrations aron ang kasaulogan mahimong consistent sa Kristohanong pagtoo ug pagkinabuhi.
3. Tun-an usab ang posibilidad nga ang simbahan makipag-celebrate uban sa mga magtiayon sa ilang wedding anniversary. Mahimo nga magpahigayon og haranita atol sa ilang wedding anniversary.

VII. Pag-atiman sa mga Members’ in Diaspora

Kamatuoran:

Ang Simbahan Adunay mga sakop nga wala na manimuyo dinhi sa atong dayosis o kaha sa atong parokya. Sila ang mga sakop nga atoa na sa laing parokya, sa laing dayosis sa sulod sa nasud ug ang uban pa gayud atoa na nanimuyo o kaha nagtrabaho sa gawas sa atong nasud.

Sa mga panahon nga mobalik sila sa atong parokya ug adunay panginahanglang serbisyo o sakramento o kaha mga dokumento, maglibog usahay ang uban kun kahatagan ba sila. Ang tubag mao nga mahimo silang serbisyohan tungod kay sila sakop man apan wala lang dinhi sa atong dapit. Apan dili usab angayan nga matapos na dinhi ang istorya. Kay sakop man sila makatarunganon lang nga adunay manipestasyon sa ilang paka-sakop. Angayan usab nga atimanon sila bisan nga wala sila dinhi sa atong dapit.

Gisugyutan kining mga musunod:

A. Hibaloan ug ilista ang mga sakop nga mga diaspora.
B. Kuhaon ang ilang address ug contact numbers.
C. Sa mga ania ra sa Pilipinas.
D. Sa mga atoa sa gawas.

Maghimo og pamaagi nga mag-atiman ang mga sakop nga wala na magpuyo sa parokya.
1. Atoa na sa laing dapit sa Pilipinas
2. nag-abroad sa gawas sa nasud.

No comments:

Post a Comment