Wednesday, May 6, 2009

The MOBUCA WOPIC Orientation

THE WOPIC ORIENTATION
Mrs. Kathleen A. Yañez
Diocesan WOPIC President


UNSA ANG WOPIC UG KANUS-A KINI NATUKOD?

Ang WOPIC nga nagkahulugan og Women of the Philippine Independent Church (Iglesia Filipina Independiente) mao ang hugpong sa mga kababayen-an sa atong simbahan. Usa kini sa tulo ka mga malig-on nga ‘mandated sectors’ sa simbahan kauban ang YIFI (Youth of Iglesia Filipina Independiente) ug ang MIFI (Men of Iglesia Filipina Independiente). Naumol kini niadto pang tuig Abril 5, 1956 didto sa kaulohan diin gitawag pa kini nga Women’s Auxiliary (W.A.). Tuyo sa pagtukod niini mao ang pag-organisa sa mga babaye diha sa mga dayosis ug parokya. Atol sa ika 10th Biennial Convention sa W.A., gihulipan niini ang iyang pangalan ngadto sa kasamtangan niyang panagalan, ang WOPIC (Women of the Iglesia Filipina Independiente).

UNSA MAN ANG IYANG TAHAS?
Sa pag-usab niini sa iyang pangalan gikan sa Women’s Auxiliary ngadto sa WOPIC, gipanghingusgan sa organisasyon nga sila dili lamang kaabag o katabang sa simbahan (kay mao man kini ang kahulogan sa pulong ‘auxiliary’); kundili dako silang kabahin sa simbahan. Isip kabahin ug tipik sa pagpaasdang sa misyon sa nasudnong simbahan, lakip na ang pag-usab sa katilingban, ang mga mosunod mao ang papel sa WOPIC isip grupo ug indibidwal nga miyembro:
1. Magsilbing modelo ug alagad (‘steward’).
2. Motabang alang sa pagtumbok ug pagtubag sa mga panginahanglanon ug problema sa simbahan pinaagi sa pagpaambit sa matag usa sa iyang panahon, talento, ug bahandi.
3. Magsilbing ‘pressure group’ aron sa pagpahinumdom sa nasudnong pamunoan mahitungod sa mga tahas nga wala pa mabuhat
4. Moabag sa pagbuhat og mga plano, sa pag-implmentar ug sa pag-‘monitor’, ug pag-‘evaluate’ sa mga proyekto sa simbahan.
5. Magmentenar og maayong Cristohanong relasyon sa uban pang miyembro sa ubang organisasyon.
6. Magrepresentar sa simbahan sa lokal, nasyunal, ug internasyunal nga mga komperensiya, ‘seminars’ ug mga konsultasyon.
7. Magpadayag sa mga isyu mahitungod sa kababayen-an.

KINSA ANG PUWEDENG MOAPIL SA WOPIC?
- tanan nga mga babaye sa simbahan nga dili na miyembro sa YIFI (minyo 0 dalaga) nga andam mosunod sa mga lagda ug tulumanon sa organisasyon, moapil sa mga pagtuon (‘basic orientation’), ug mohatag sa membership fee

NGANONG KINAHANGLAN MANG MO-APIL SA WOPIC?
1. Isip binunyagan, ang matag sakop kinahanglang manginlabot sa misyon sa simbahan ilabina diha sa sektor kun diin sila nahimutang o nahisakop ( batan-on ngadto sa YIFI, lalaki ngadto sa MIFI, mga babaye ngadto sa WOPIC).
2. Kabahin sa kaakohan o responsibildad sa matag PIlipinsita nga nalatid diha sa atong 9- Point Guidelines ang pag-aktibo diha sa mga buluhaton og organisasyon sa simbahan sama sa WOPIC (alang sa kababayen-an).
3. Daghang kaayohan nga makuha sa usa ka babaye nga Pilipinista kung aktibong moapil sa kalihokan sa WOPIC:
- kalamboan sa espiritwal nga kinabuhi, paglambo sa kahimatngon mahitungod sa kinabuhing Cristohanon, kalig-onan sa pagtuo, kaayohan sa panglawas, kalinaw ug kaharuhay sa pang-huna-huna, paglambo sa sosyal nga aspeto sa kaugalingon (kay daghan ug lain-lain nga mga tawo gikan sa laing dapit ang mahimamat ilabina panahon sa ‘meetings’ ug ‘gatherings’), pag-ambit sa makanunayong grasya ug panalangin sa Dios, labaw sa tanan, ang dili matukib nga pagbati sa kalipay diha sa pag-alagad sa Dios ug pagtabang sa katuman sa misyon sa Iyang simbahan

UNSA ANG MGA KALIHOKAN SA WOPIC SA ATONG DIOCESE SA MOBUCA?

Sa karon, ang WOPIC sa MOBUCA aktibo ug padayong nahimong kaabag ug kabahin sa pagpatuman sa misyon sa diocese, ilabina sa MOBUCA 2012, pinaagi sa pagpatuman ug padasyon nga pagpatuman sa mga nagkadaiyang programa ug kalihokan. Ang mga mosunod pipila lamang niini:

a) Infratsructure - 150 thousand nga hinabang alang sa pagpatukod sa DCENT Center.
* beautification - ang pagpaanindot sa palibot sa simbahan pinaagi sa ‘landscape contest’
b) Livelihood Assistance - pagpahulam og pinansiya-kapital ngadto sa mga parokya
c) Membership Consolidation - pag-organisa sa mga WOPIC sa parokya,, ang matag bulan nga panagtigom sa nagkalainlain nga mga parokya sa diocese nga kanunay tambongan sa daghang mga sakop
d)Education and Nurture - paghatag sa mga pagtuon ngadto sa mga sakop mahitungod sa batakang pagtulon-an sa simbahan, sa WOPIC organization, effective Christian leadership, stewardship, og uban pa.

UNSAY IMO UG AKONG MAITABANG ALANG SA WOPIC SA MOBUCA?

Walay laing dako nga maitabang sa usa ka babaye nga miyembro sa atong simbahan kundili ang aktibo nato nga pag-apil o pagsalmot sa kinabuhi, ug kalihokan sa organisasyon sa WOPIC diha sa parokya ug sa ‘diocesan level’. Subay sa tema sa atong diocese sa MOBUCA ning tuiga, ang atong ‘bug-os nga pagtahan sa kaugalingon’ ug ang atong aktibong pagpaambit sa mga gasa sa Dios nga ania kanato - panahon, talento ug bahandi - maoy kabahin sa konkretong mga butang nga atong pwedeng ihalad sa Dios ug sa iyang simbahan.

Busa apil na! Hinumdumi ang WOPIC…

W – orker O – organized P - atient&Perseverance I - nnovative C - ompassionate&committed !!!

BE AN ACTIVE WOPIC! NOW NA!

No comments:

Post a Comment