Tuesday, May 12, 2009

Sunday Reflection, May 17, 2009, Fr. Vic E. Arellano

Self-sacrificing love as the unique focus and life force of every Christian
(John 15:9-17)
Background of the Text:
Ang kahimtang sa katilingban sa pagsulat niini nga Ebanghelyo was influenced by a set of religious beliefs nga gitawag ug Gnosticism, (the doctrine of salvation by knowledge. Kini nga definition nagabasi sa pulong nga gnosis "knowledge", gnostikos, "good at knowing". Gnostics were "people who knew ", and their knowledge at once constituted them a superior class of beings, whose present and future status was essentially different from that of those who did not know) Reference: Catholic encyclopedia). Usa sa mga intentions ni Juan sa pagsulat niini mao ang pag-distinguish sa Christian belief gikan sa beliefs nga gihuptan ug gitoohan sa mga Gnostics, ug ang evidence niini atong makaplagan diha sa atong text.
Ang tinoohan sa Gnostic nga pagtulon-an mao ang ka-importansya sa kahibalo (knowledge), or gnosis, ingon nga mao ang determining aspect of faith. Ang pagtulon-an diha sa Ebanghelyo (text) usa sa mga tubag niiini nga teaching (Gnosticism).
Sa ebanghelyo, si Hesus nagpanghimatuod nga siya nailhan sa Amahan ug nga ang iyang mga disipulos nakaila ug nakahibalo sa Amahan pinaagi sa pagkahibalo ug pagka-ila kaniya (cf. Juan 14: 7, 9-10). Niini nga passage, gipahinumdoman ni Hesus ang iyang mga disipulos nga kini nga pagkahibalo sa Dios is to be expressed in love. Kinsa kadtong nakaila ug nakahibalo kang Hesus, kinahanglan nga maghigugma-ay matag usa.
Gipahinumduman usab sa tagsulat ang iyang audience nga si Hesus nagtudlo nga ang gugma sa matag usa, timailhan sa tinuod nga pagka-disipulo ug tinuod nga kristyanos. Ug labaw sa tanan, ang usa ka tinuod nga disipulo nagpakita niining particular nga matang sa gugma (sacrificial love).
Sa Greek, adunay duha ka pulong nga gigamit niini nga passage, ang una gitawag nga agape, ang ikaduha gitawag nga philia. Ang una kasagaran gigamit to describe love alang sa ubang tawo ug alang sa Dios. Kini nasabtan ingon nga mao ang pinaka-highest ug pinaka-perfect nga matang sa gugma. Ang ikaduha gigamit to describe sa kasu-od sa panagsandurotay ug panaghigalaay matag usa.
Niini nga context, gitin-aw sa tagsulat nga kining duha (agape ug philia) nahiusa diha sa iyang mga sinulat nga naghisgot mahitungod sa gugma. Ang ugat sa Greek word alang sa ‘higala’ nagagikan niining ikaduhang matang sa gugma (philia). Sa pag-gamit niini, gibag-o ni Hesus ang mga katungdanan sa panaglambigit niya tali sa iyang mga disipulos (dili na sulogoon kondili mga higala na) ug iyang gi-redefine alang kanila ang ilang panaglambigit tali ngadto sa Dios. Sa Hebrew Scriptures, ang pagtoo sa Dios naghimo kanilang sulogoon sa Dios. Dinhi sa text, si Hesus nagtudlo nga ang relasyon niya tali ngadto sa iyang mga disipulos nagabasi na sa managhigalaay ug dili na sa pagka-sulogoon.
Ang lain nga aspeto sa Gnostic nga tinoohan mao ang pagtulon-an nga ang usa ka magtotoo usa na ka elect person, chosen and set apart from the world. Gipahinumdoman sa tagsulat ang iyang mga audience nga si Hesus nagtudlo nga ang usa ka disipulo is one who had been chosen. Ingon nga siya gipili, dili siya himulag sa kalibutan ug sa iyang isigka-tawo. Hinoon, siya gipadala aron mo-alagad sa uban ug sa kalibutan, sama sa gibuhat ni Hesus. Ang mga disipulos gipili ug gipadala sa kalibutan aron mamungag daghan, ug kini pinaagi sa pag-alagad sa uban ug sa pagsakripisyo tungod sa maong gugma.
Kini nga teksto, kabahin sa Last Supper discourse. Sa konteksto sa ebanghelyo, kini nga mga pulong gilitok ni Hesus sa wala pa siya ilansang sa krus. Sa wala pa siya itugyan ngadto sa kamatayon nagbilin siya ug usa ka sugo sa paghigugma. Tungod sa maong gugma, iyang giula ang iyang kinabuhi tungod ug alang sa iyang mga higala. Pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, ang mga tinun-an nakadawat sa grasya sa paghigugma sa iyang isigka-tawo ingon nga kini gisugo ug gimando ni Hesus. (Source: Loyola Press)
Reflection
Matud pa ni Si Hesus, “Naghatag ako kaninyo niiining mga sugo nga kinahanglan maghigugmaay kamo”. Kada misa kanunay natong litokon ang pinakadako nga sugo, ug ang unang bahin mao ang “Ang paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasingkasing, sa tibuok natong huna-huna, sa tibuok natong kusog ug kalag,” ang ikaduhang bahin mao ang “Ang paghigugma sa atong isigkaingon sama sa atong kaugalingon.” Niini nga ebanghelyo gi-emphasizes ni Hesus how our love for one another is how we show our love for God. Ang ebedensya nga kita misunod kang Kristo dili ang atong theology, o ang pag-celebrate sa misa, o ang pagsimba. Ang ebendensya nga kita mingsunod kang Kristo makita og mapadayag kon gi-unsa nato pag tratar ang atong isigkatawo.
Daghang mga butang ang gitudlo ni Hesus, apan ang pagtulon-an sa paghiguma (sacrificial love ug dili romantic love) mao ang focus and life force sa matag magtotoo. Usa ka gugma nga naghikot matag-usa in a very relational and spiritual way. Usa ka gugma nga naghuna-huna sa uban kay sa iya ra mismong kaugalingon. Usa ka gugma nga andam itahan ang iyang kaugalingon tungod ug alang sa iyang mga higala. Ingon niini nga matang sa gugma ang buot ipabuhat ni Hesus, ug dili tong klasi sa gugma nga atong nadungog diha sa usa ka kanta nga nagkanayon, “The greatest love of all is to love yourself”, (remember that song?).
Jesus was describing a radical relationship, ug dili usa ka social acquaintances. Naghisgot kini mahitungod sa usa ka lifestyle of love matag-usa, tungod kay ang matag-usa nagkinahanglan man sa panabang sa iyang isigka-ingon. Si Hesus naghimo ug ehemplo ug matud pa niya, “Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila”, (v. 13). Ang iyang mga disipulos wala mahibalo niini nga matang sa gugma, ug tungod niini gipakita ni Hesus ang usa ka buhat pinaagi sa pagtugyan niya sa iyang kaugalingon tungod ug alang nianang gugmaha aron ila kining sundon ug buhaton. Gugma ug buhat are interconnected, bound up together tungod kay patay ang pulong kon way buhat.
Ang paghigugma sa Dios masayon tungod kay ang Dios mismo mao man ang unang nahigugma kanato. Apan ang paghigugma sa uban lisod. Lisod ang paghigugma sa usa ka tawo nga wala mahigugma nimo. Lisod ang pagpakigsuod sa usa ka tawo kon siya dili gusto nimo. Malisod ang pag-amigo sa usa ka tawo kon siya mismo dili makig-amigo nimo. Siguro, best friend ta karon, apan ugma dili na. Sa hanay sa mga kaparian, mangutana kita, kinsa bay akong suod nga pari? Kinsa bay akong suod nga Obispo? Sa kadugayon diha sa ministry nasayod ta kinsa ang atong pinaka-close. Ang pangutana, best friend ba tungod kay iya kong gitabangan? Best friend ba tungod kay maayo siya motagad nako? Best friend ba tungod kay iya kong gipahulam? Best friend ba tungod kay pareha mi ug advocacy? Ang uban diay? Or bisan sa atong mga parishioners, suod nga sakop tungod kay maayo mohatag sa simbahan. Apan kon moabot ang kasuko, ang pagmahay, ang wala na pag-angay, ang dyutay’ng mistake, dili na best friend, best enemy na. Usa ka conditional love, higumaon taka kon… higala ta kon… ako maayo nimo kon maayo ka nako.
Ang tinuod nga gugma dili usa ka conditional love, apan usa ka gugma nga nagapadayon sa walay pagpili bisan pa sa iyang pagka-siya. Ang tinuod nga gugma, usa ka gugma nga nagapadayon tungod sa kamatuoran ug hustisya bisan pag nag-ungaw ang iyang kinabuhi tungod ug alang sa uban. Ang tinuod nga gugma mangita ug dalan to move on bisan pa sa pagka-dismaya nga iyang nasinati. Labaw sa tanan, ang tinuod nga gugma, dili buta. Kon ang matag usa anaa ni nga hiyas sa gugma, pagka-anindot puy-an sa kalibutan.
Ang paghigugma sa uban usa ka long-term commitment. Kini nag-require kanato to take one step at a time. It takes the reality nga si Hesus namatay sa krus tungod sa atong pagka-makasasala. Sa kinabuhi sa mga magtotoo mao kana ang pinaka dako nga adlaw sa ilang kinabuhi. Kana ang panahon sa dihang ang unconditional ug sacrificial nga gugma sa Dios ming-reach out ug mingtandog sa matag-usa.

Si San Juan nagdala kanato to the heart of the Christian discipleship: Ang paghigugma sa uban ingon nga ang Dios nahigugma nato. Iyang gi-interpret ang kahulogan sa kamatayon ni Hesus diha sa krus ingon nga usa ka loving sacrifice of himself alang kanato agi’g pagsugot sa mahigugma-ong kabubot-on sa Dios, dili lamang sa iyang kaugalingon apan alang sa uban ug sa tibuok kalibutan.

1. Kini nga matang sa gugma (sacrificial love) nga gi-ingon ni Hesus ato bang mabuhat ug ma-ihatag ngadto sa atong isigkaingon? Unsa may mga kalisod niini?
2. Ang Gospel lesson nagpahinumdom kanato sa sugo sa Dios, “to love one another as I have loved you”. Most of us have a basic understanding of this simple message. How we are able follow this commandment of God?
3. What does it really mean to love my brother or sister? Who is my brother or sister?

(Gi-andam ni Fr. Vic Arellano alang sa series of Bible study sa clergy meeting on May 11-12, 2009, Bayabas Mission, Bayabas, Cagayan de Oro City)

No comments:

Post a Comment