Wednesday, May 6, 2009

A Short Plan for Studying Bible Passages

ANG HAMUBO NGA PLANO ALANG SA PAGTUON SA MGA SITAS O TEKSTO SA BIBLIYA
(A Short Plan For Studyíng Bible Passages)


Kini nga mga gabay makatabang sa kaabag sa pagtuon sa mga sitas o teksto sa Bibliya sa lawom nga paagi. Kini mahimong gamiton sa pagpangandam sa kaabag alang sa usa ka “Bible Study” o kaha mahimo usab kining gamiton isip mga ang-ang diha sa paghimo mismo sa “Bible Study”. (These guidelines will help the lay reader study particular Bible passages in some depth. These can be used by the lay reader in his preparation in leading a Bible Study or these can be used as steps in leading the Bible Study itself.)

1. Unsa man nga sitas o teksto sa Bibliya nga gusto nimong pagatun-an? (What is the Bible passage you want to examine?)

2. Basaha ang sitas o teksto sa hinay nga paagi, pulong sa pulong. Isulat ang mga pulong o mga pundok sa pulong nga nakakuha sa imong pagtagad isip mga mahinungdanon nga puntos sa pagsabot sa kahulogan sa maong sitas o mga teksto. Ilista usab ang mga pulong o kaha mga termino nga bag-o kanimo. (Read the passage carefully, word-for-word. Jot down any words or phrases that catch your eye as potential keys to what the passage is saying. Make a note of terms that are new to you.)

3. Kon adunay “Bible Dictionary” o “Theological Encyclopedia” tan-awa ang mga kahulogan niadtong mga pulong o pundok sa pulong nga gilista. Kon wala kini nga mga libro, pangutan-a ang kura paroko aron sa pagpangayo og pagpasabot mahitungod niining tanan. Isulat ang nahibaloan ug itago kini aron magamit sa sunod. (Look up the key terms in a theological workbook or a Dictionary of the Bible. Or consult the parish priest and ask him about the explanation of these words or phrases. Keep a record of what you find.)

4. Ipasabot ang litiratura nga konteksto sa maong mga sitas o teksto. Unsa man ang mga biblikanhon nga materyal ang makita diha sa unahan o nga nagsunod sa maong mga sitas o teksto nga gustong pagatun-an. (Clarify the literary context of the passage. What biblical material immediately precedes and follows the passage you are studying?)

5. Ipasabot ang kanonikanhon nga konteksto. Asa man mahimutang ang sitas o mga teksto diha sa kinatibuk-ang Bibliya? Unsa man ang kalabotan o kalambigitan niini ngadto sa ubang bahin sa Bibliya? (Clarify the canonical context. Where is this passage located in the Bible as a whole? What connections does the passage have to other parts of the Bible?)

6. Ipasabot ang dyograpikal nga konteksto ug ang bahin sa kasaysayan niini. Unsa man ang mga panghitabo samtang gisulat kining maong mga sitas o teksto? Paghimo sa pagsusi sa mga butang mahitungod sa tagsulat, ang panahon sa pagsulat, lugar diin kini gisulat, mga makasaysayong yugto o panghitabo niini nga panahon, mga isyu o problema nga giatubang nianang mao nga panahon. (Clarify the historical and geographical context. What was going on at the time the passage was written? Write what you find out about the author, date of writing, place of origin or destination, historical events, issues and problems.)

7. Ipadayag ang orihinal nga katuyoan ug kahulogan sa maong sitas o mga teksto. Maayo nga himoon kini sa klaro ug insakto nga paagi, tungod kay kini bi1i1hon man sa paghimo sa kataposan nga ang-ang. (State the original meaning of the passage. Clarity and accuracy here are crucial to the success of the final step.)
8. Ipadayag kon unsay buot ipasabot o kahulogan sa mga sitas o mga teksto sa mga Kristiyano karon nga panahon. Sa unsa nga paagi nga ang atong kahimtang karon susama sa kahimtang sa mga tawo kaniadto nga unang nakadungog sa maong mga sitas o teksto? Unsa man ang mga panginahanglanon, mga pangandoy/paglaom, ug mga gikahadlokan nga susama usab nga gibatonan sa mga tawo sa mga katuigan nga makatukmod kanato sa pagpangita sa angay nga kahulogan sa Pulong sa Dios diha sa atong mga kinabuhi? Unsa man ang mga isyu o mga problema nga karon atong giatubang nga adunay katumbas usab sa panahon sa pagsulat niining mao nga sitas o teksto nga gi tun-an? (Explain what the passage means for Christian readers today. How is our situation like that of the persons who first heard the biblical passage? What needs, hopes, and fears do we share in common accross the centuries that allow us to appropriate the ancient Word for our lives? What are the issues we face (or should face) that are equivalent to the issues faced in the Bible passage.)

Taken from the Talamdan sa Kaabag with Diocese of Surigao origin

No comments:

Post a Comment