Wednesday, May 6, 2009

Bibilico-Theological Reflection for the Leadership Bodies (vernacular)

USA KA BIBLICO-THEOLOGICAL REFLECTION BASI SA SULAT NI SAN PABLO NGADTO SA MGA TAGA-EFESO, KAPITULO KUWATRO (4), VERSIKULO SAIS (6) HANGTUD DOSE (12)
Pasiuna: Bag-ohay pa lamang atong gisaulog ang Bulan sa Layko o ang bulan sa Kinatibuk-ang Katawhan sa Dios, nga naglangkob sa mga ordinado o klero (mga Obispo, kapari-an ug diyakono) ug ingon man sa mabagang miyembro sa simbahan nga dili ordinado (o ang mga layko sa atong kasamtangang paggamit sa maong pulong) – ang kalalakin-an (MIFI/LIFI), kababayen-an (WOPIC) ug kabatan-onan (YIFI) ug lakip na ang kabataan. Ang simbahan nagdahum nga ang maong matag tuig nga kasaulogan maghatag higayon aron mapahinumdoman ang matag binunyagan, ilabina ang mga dili ordinado, mahitungod sa ilang dakong papel o partisipasyon sa pag-abag sa bulohaton sa misyon sa simbahan nga gipangunahan sa mga klero. Ang mosunod nga pagtuon ug pamalandong magahatag-dugang Biblikanhong basihan sa maong pagpangalagad, ilabina sa pagpangalagad nga gisangon sa konseho sa parokya ug sa mga pangulo sa matag sektor.
Mahitungod sa teksto/sitas nga gipili: Kun atong subayon ang nagapangibabaw nga tema sa atong teksto nga napili, atong masayran nga kini kabahin sa mas halapad nga tema nga kanunay gayud hataga’g duot ni San Pablo, ang mahitungod sa panaghiusa diha sulod sa Cristohanong katilingban. Ikaduha, angay usab natong hinumdoman nga sa unang mga yugto sa kasaysayan sa Cristohanong simbahan, dunay managka-lain-lain nga tradisyon o kinaiya sa matag kumunidad sa mga magtutuo sumala sa ilang kultura, pilosopiya, ug sistema sa pagpangulo o pagdumala. Dihay nagpreserba sa panudlo ug sa tradisyon sa mga apostoles, pinangulohan ni Pedro – ang komunidad ni Mateo, dihay naghatag-duot sa diwa sa gugma sama sa komunidad ni Juan ang disipulo nga pinalangga, samtang lain usab ang naghatag-bili sa pagpangulo o pagdumala aron molahutay gayud ang iglesiya, sa laing bahin, adunay komunidad nga nag-agad sa panglantaw sa simbahan isip ‘lawas ni Cristo’, ug wala nagpahikot sa apostolikanhong tradisyon ni sa mga istruktura sa kadumalahan diha sa simbahan – usa ka komunidad nga nagahatag-dakong-bili sa mga gasa o karisma nga gibubo sa Dios diha ngadto sa mga binunyagan. Dinhi sa katapusang matang sa komunidad naggikan ug nahimutang ang atong teksto sa pagtuon, ang Sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Efeso.
Hinuon adunay partikular nga gitumbok ang atong teksto; ug kini mao ang pag-aghat sa mga magtutuo alang sa husto nga paggamit sa managkalahi apan dili-himulag nga mga gasa sa Dios nga gihatag sa matag sakop sa Cristohanong komunidad.
I. Ang Paghatag sa Nagkadaiyang mga Grasya o Gasa
‘Ngadto sa matag usa, gihatag ang grasya sumala sa gimbut-an ni Cristo’.
Kining maong mga pulong ni San Pablo nagpadayag nga ang tanang binunyagan - walay ni isa nga pinihig, ug walay ni usa nga wala kahatagi – nakadawat og grasya o maingon nato nga gasa gikan sa mao rang Dios.
Apan unsa kini nga matang sa grasya? Kini mao ang grasya o gasa (o gitawag usab sa uban karisma) sa pagbaton og katakus sa pagpangalagad ingon nga apostoles, propeta, ebanghelista, pastor, ug magtutudlo (versikulo 11). Kining maong mga nasangpit nga pagpangalagad mao ang labing common or classical nga mga ministeryo nga nagalungtad sa panahon ni San Pablo. Apan, wala magpasabot nga mao lamang kini ang porma o matang sa pagpangalagad nga makita sa simbahan sukad sa unang kapanahonan hangtud karon.
Sa atong simbahan karon, naglangkob ug naglakip kini sa pagpangalagad nga gipapelan una sa mga ordinado – ang mga nag-unang pangulo sa simbahan – ug ingon man sa mga buluhaton sa pagka-miyembro sa konseho (nga maoy direktang kaabag sa mga kura diha sa pagdumala sa mga parokya), sa pagka-pangulo sa mga organisasyon sama sa tri-sectoral organizations, sa pagka-Kaaabag, sa pagka-miyembro sa komitiba, sa pagka-Panon/ zone/ district leader, sa pagka-secretary o staff sa parokya, sa pagka-tig-atiman ug tigbantay sa mga butang sa simbahan, pagka-magtutudlo sa Sunday School, sa pagka-organista ug pagka-gitarista, o tigtukar sa unsa pa nga instrumento sa musika, sa pagka-choir, sa pagka-magbabasa, sa pagka-sakristan, ug daghanan pa. Apan unsa man ang katuyo-an sa Dios sa pagpaambit niya sa maong mga gasa?
II. Ang Tumong sa Paghatag sa Nagkadaiyang mga Gasa
…‘aron motubo ang lawas ni Cristo’ (versikulo 12)
Mga gasa, alang sa paglambo ug kalig-onan sa Simbahan.
Matud pa sa usa ka manunulat, ‘ang mga gasa ni Cristo gihatag alang sa kaayohan sa simbahan, aron sa ingon maiduso niini ang Iyang ginghari-an ug ang kabulahanan sa katawhan.’
Samtang nag-ingon kita nga ‘libre’ nga gihatag sa Dios ang mga nagkadaiyang grasya o gasa sa pagpangalagad, apan gikinahanglang gamiton ta kini sumala sa kabubut-on sa naghatag niini. Si San Pablo hugot nga nagtudlo ug nag-aghat gayud mahitungod niini.
Sa panahon ni San Pablo, sa dihang gisulat niya ang atong teksto nga gipili, anaa ang tendensiya ug tentasyon sa paggamit sa mga gasa alang sa kaugalingong kabulahanan ug ingon man alang sa pagpasigarbo sa kaugalingong katakus ug kahibalo nga mao usab ang hinungdan sa kaguliyang ug dili panagkahiusa sulod sa simbahan. Mao nga kanunay gayud niyang ipahinumdom ang husto nga paggamit sa mga gasa ug ang tinuod nga katuyo-an sa paghatag niini sa Dios. Mao nga bisan managlahi ang atong nadawat nga grasya ug katungdanan, mao ra ang kab-otonon sa tanan, ang kalig-onan sa simbahan. Apan unsa ang kahulogan ug sukdanan sa usa ka lig-on nga simbahan?
Alang kang San Pablo, dili ang pisikal nga istruktura o ang balay-alampo-anan ang sukdanan sa kalig-on sa simbahan kundili ang mga indibwal nga mga sakop sa lawas ni Cristo nga nagakahiusa sa pangahuna-huna, sa tinguha ug sa paglihok. Ang usa ka lig-on ug nindot nga istruktura o imprastraktura sa simbahan usa lamang sa mga bunga o epekto sa kalig-on sa mga ginsakpan niini sa ilang pagpangalagad. Ang simbahan dili lig-on kun ang matag miyembro niini wala nagkahugpong ug nagkatimbayayongay sa pagpas-an sa mga bulohaton pinaagi sa husto ug tukma nga paggamit sa ilang mga gasa…
Ang Gidahom nga Bunga ug Padulngan sa Responsabling Paggamit sa mga Gasa
Gawas sa kalambo-an ug kalig-onan sa simbahan, si San Pablo, sa unahan nga bahin sa atong pagbasa, mipasabot usab nga ang laing gidahom sa Dios human niya mahatag ang mga gasa ngadto sa matag usa ka binunyagan mao nga ang matag usa molambo diha sa kahimatngon mahitungod sa ilang pagtuo ug pagpangalagad kang Cristo. Aron ang matag binunyagan mahamtong sama sa kahamtong ni Cristo - sa kahibalo, sa pagtuo, ug sa buhat sa pagpangalagad…
Mga Pamalandong
Basi sa atong mga pagtuki sa unahan, tataw kaayo ang mosunod nga mga kamatuoran:
Una (1), nga ang matag usa gitawag sa Dios aron mangalagad ginamit ang gasa nga gihatag sa Dios. Samtang ang pagsimba mao ang pinaka-una ug pinakataas nga buluhaton sa pagpasidungog sa Dios; apan kun atong balikan ang atong teksto, dili lamang kini ang bugtong tahas sa mga binunyagan. Sumpay sa atong pagkabinunyagan ang tawag sa Dios alang sa pagpangalagad. Matud pa sa usa ka alawiton, ‘We are meant for service…’ Walay usa kanato nga miyembro sa simbahan ang makalikay niini nga tawag (o calling) kay wala man lagi usa kanato nga wala kahatagi og gasa. Busa, gikan niini, kun atong palawoman ang atong pagsabot, wala diay usa kanato nga puwedeng magdumili sa pagpangalagad pinaagi sa pag-ingon ‘mag-miyembro ra ko’ o ‘manimbahay ra ko’, ug ‘dili lang ko mangalagad ug mag-aktibo’. Ang pagpangalagad sa simbahan dili choice kundili obligasyon sa matag binunyagan.
Ikaduha (2), dili kita ang tinuoray nga may pagbulot-an kun unsa nga matang sa pagpangalagad ang atong puy-an o ikinabuhi kay ang Dios mao man ang nagapili sa gasa ug sa tawo nga iyang hatagan niini. Bisan pa sa Daang Tugon diha sa Balaang Kasulatan, ang Dios nagabuot kun kinsa ang iyang tawgon alang sa managkalahi nga misyon (sa pagka-propeta, ug sa pagka-pangulo o pagkahari). Ug sa dihang makapili na siya sumala sa iyang kabubot-on ug kaalam, siya nagasangkap kanila sa mga katakus nga ilang gikinahanglan sa maong matang sa pagpangalagad. Tungod niini, dili kita angayang mahadlok kun ang Dios magtawag kanato aron mangalagad diha ug pinaagi sa Iglesia. Kun tawgon kita sa Dios nga mahimong pangulo o opisyal sa atong nahilunaan nga sector o kaha sa konseho panahon sa convention, dawaton ta kini uban ang dakong kalipay inubanan ang hingpit nga pagsalig nga ang Dios magsangkap kanila nga iyang gitawag aron mangatungdanan.
Ikatulo (3), samtang managkalahi ang porma sa pagpangalagad, usa ra gayud ang gidahom nga sangputanan o padulngan niini - ang pagpalambo ug paglig-on sa lawas ni Cristo aron matuman niini ang iyang tahas. Dili tuyo sa Dios ug dili tinguha ni San Pablo nga magkaguliyang ang iglesiya tungod sa nagkadiyang mga gasa, kundili maoy iyang dakong tinguha nga ang tanan molihok uban ang pangalantaw nga ang atong pagpangalagad mosangpot gayud sa kalig-onan sa simbahan. Tungod niini, mahinungdanon diay ang pagpahimutang og mga lagda ug giya alang sa hapsay nga pagpangalagad sa mga binunyagan sama sa gibuhat sa atong simbahan. Ang Constitution and Canons, MOBUCA Rule of Life, IFI Faith Standard, Church Polity pipila lamang sa mga dokumento nga gilagdaan ug gipatuman sa atong simbahan alang sa maong tumong. Ingon man, mahinungdanon kaayo ang pagpahimutang og mga pangulo (sama sa sectoral organization officers ug parish council officers) aron maoy mangulo sa katawhan subay sa maong mga lagda ug giya aron motunhay gayud ang panaghiusa ug makab-ot ang gidahom sa atong Ginoong Jesu-Cristo nga kalambo-an ug pagtubo sa iyang buhing lawas nga mao ang simbahan.
Panapus: Isip panapos, makatabang nga atong pangutan-on ang matag usa sa mosunod nga mga pangutana:
1. Sa atong simbahan, duna bay igong oprtunidad nga gihatag alang sa tanang sakop aron ilang ma-diskobre ug maggamit ang mga grasya o gasa nga ilang nadawat? Managsama ba ang oportunidad nga nahatag sa mga arangan kompara sa mga kabus? Sa mga lalake kompara sa mga babaye? Sa mga propesyunal ug sa dili propesyunal? Sa mga nakahuman og kurso kompara sa mga wala? Sa mga dunay apilyido kompara niadtong dili inila sa katilingban?
2. Kun ang tanan nakadawat og mga gasa (nagkalain-lain apan usa ra ang tinubdan), unsa kaha ang hinungdan nganong matag karon ug unya duna may ‘krises’ o kakulangon sa gidaghanon sa mga aktibong naga-alagad o naga-serbisyo – sa hanay sa mga ordinado ug sa ubang miyembro - diha sa nagkadaiyang porma sa pagpangalagad o ministry sa simbahan?
3. Sa atong paghuna-huna, ato na bang nagamit sa hingpit ang mga grasya o gasa nga gipaambit sa Dios ngari kanato – ingon nga klero ug ingon nga sakop sa simbahan -sumala o subay sa tinguha ug katuyo-an ni Cristo ilabina alang sa kalig-onan sa simbahan ug sa katumanan sa misyon sa Dios, nga naglakip sa pagpatuman sa iyang gingharian diin ang matag usa nakasinati sa kinabuhing madagayaon?
4. Kung wala pa o kaha kulang pa, unsa man ang mga hinungdan (pangsulod ug panggawas nga mga hinungdan o factors) nga nagababag kanato sa paglihok alang niini? Angay kaha nga magpahigot o magpailalom nianang maong mga babag?
5. Kanus-a pa man kita molihok nga matinud-anon uban ang bug-os nga pagtahan sa kaugalingon alang sa katumanan sa misyon nga gisangon sa Dios sa matag usa ug sa tibuok nga iglesiya? Unsa pa man ang atong gihulat? End.
REFERENCE:
1. Holy Bible (NIV)
2. NIV Compact Concordance
3. Key to the Bible by Wilfrid J. Harrington
4. Ministry in the Church by Paul Bernier
5. The Laity: The People of God
(Kini nga B.T.R. gihan-ay ni Rev. Fr. June Mark A. YaƱez, Canon sa Cathedral of Jesus the Nazarene, alang sa Pre-Convention Seminars)

No comments:

Post a Comment