Friday, May 29, 2009

Reflection for Pentecost Sunday, Fr. Vic E. Arellano


Reflection on the Sunday of Pentecost
Acts 2:1-21 or Ezekiel 37:1-14; Psalm 104: 25-35,37; Romans 8:22-27 or Acts 2:1-21; John 15:26-27, 16:4b-15

Background:
Samtang ang mga kristyanos associate Pentecost with the coming of the Holy Spirit, sayop ang paghuna-huna nga ang Espirito was not in existence prior to the Pentecost celebration nga gi-describe sa Acts of the Apostles (2:1-21). Ang Oxford Dictionary of the Christian Church nagpasabot nga sa panahon sa Old Testament, ang Espirito was understood as the “active but impersonal power of God.”
However, diha sa New Testament, the Spirit undergoes two developments. Una, kini nasabtan nga ang Espirito Santo gihatag officially og gipakunsad sa tanang mga kristyanos sa panahon sa dihang nakadawat sila sa sakramento sa bunyag (ug confirmation). Ang sulat sa Acts of the Apostles (2:1-21) is a prime example niini, ingon nga ang Espirito Santo mingtugdon ug mingpuno niadtong tanan nga nagkatigom pinaagi sa porma sa hangin ug kalayo and they began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
Diha sa Holy Scriptures ang hangin gigamit to designate a person’s ‘breath’ or ‘spirit’, ‘Ruah’ in Greek (cf. Gen. 2:7; Acts 17:25). Ang Holy Spirit is supposed to ‘inspire’ or ‘breathe life into’. Sa Jewish tradition, ang hangin ug kalayo mao ang timailhan sa presensya sa Dios. Ang kainit nga nagagikan sa kalayo nagpasabot ug gugma, affection and compassion.
Ang ikaduhang development sa Holy Spirit diha sa New Testament, sumala pa sa Oxford Dictionary of the Christian Church, mao nga kini “personalized and given ethical content.” Example sa personalized nature sa Espirito atong makit-an ug mabasa sa atong gospel, sa dihang atong nadungog ang assurance ni Hesukristo nga ang Advocate, the Spirit of Truth, the Holy Spirit, will be sent to us and that the Spirit will be with us, mag-giya kanato, guiding us into all truth (v.13).
Sa First Corinthians, we are assured nga anyone united with the Lord nahimong usa kaniya diha sa Espirito. Example sa ethical content of the Spirit makita usab diha sa atong gospel. For example, si Hesus nagsulti kanato nga ang Espirito will prove the world wrong about sin and righteousness and judgment (v. 8).
Reflection:
Si San Pablo nagsulti nga may nagkalain-laing mga hiyas nga Espirituhanon, apan mao rang espiritoha ang naghatag niini (cf. 1 Cor. 12:4). Mao rang espiritoha ang naghatag sa iyang mga gasa dili lamang sa mga apostoles apan hangtud usab sa matag usa kanato. Atong nasabtan nga ang Holy Spirit is bestowed upon all Christians at their baptism.
Si San Pablo nag-described sa mga kinaiya ug buhat sa Espirito Santo, ug matud pa niya kini mao ang buhat sa “gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pasaylo, matinud-anon, mapa-ubsanon, mapinugnganon sa kaugalingon ug ang pagka-masinimbahon.” (cf. Gal. 5:22).
Unfortunately, kini nga mga kinaiya ug ang idea that the power of the Holy Spirit is at work within us wala makita diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi tungod kay atong gisirhan ang pultahan sa atong kasing-kasing aron kini maoy maghari sa atong kinabuhi. Our gospel says, “The Advocate, the Spirit of Truth, the Holy Spirit, will be sent to us and that the Spirit will be with us, mag-giya kanato, guiding us into all truth” (v.13). Kini unta ang mopadilaab sa atong kinabuhi alang sa padayon nga pagpangalagad ug paghigugma sa uban.
Mahadlok kita nga kon atong hatagan sa kagawasan ang bulohaton sa Espirito Santo nga mopatigbabaw sa atong kinabuhi, kita nahibalo nga we have to change gikan sa daotan nga kinaiya ngadto sa maayo nga kinaiya, we have to reform, we have to renew, a new outlook and a renewed confidence to face the world.
Ang mga apostoles sa dihang ilang nadawat ang Espirito Santo, way kukahadlok silang nagmantala sa Maayong Balita ug pagsangyaw sa kamatuoran bisan pag nag-ungaw ang ilang kinabuhi.
Mao kini ang mga hinungdan nga dili ta gusto nga ang bulohaton sa Espirito Santo mo-trabaho sa atong kinabuhi. Ato kanunay kining gibilanggo aron dili ta mapugos sa paghimo ug mga butang nga supak sa atong kabubot-on apan kabubot-on sa Dios ug iyang kagustohan.
For our own reflection and application:
1. Nagdilaab ba ang atong kinabuhi sa gahum sa Espirito Santo? Kon wala ngano man?

2. Ato bang gitugotan nga ang bulohaton sa Espirito Santo maoy mopatigbabaw ug maghari sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi? Kon wala ngano man?
3. Ato bang gipa-ambit ang mga gasa sa Espirito Santo diha sa atong isigkatawo ug sa simbahan?
4. Nagmadasigon ba ang atong kinabuhi diha sa pagpangalagad para sa Dios ug bayan?

5. Makita ba diha sa atong kinabuhi ang mga hiyas Espiritohanon sama sa gi-ingon ni San Pablo sa Galatian 5:22? Kon wala unsa may mga kalisod niini.

No comments:

Post a Comment