Wednesday, May 6, 2009

The MOBUCA Laymen Orientation

THE LAYMEN ORIENTATION
Mr. Nilbert Pacheco
Diocesan Laymen President

Pasiuna:
Sa mga katuigan nga nanglabay, Ang mga kalalakin-an sa Iglesia Filipina Independiente sa Diocese sa Misamis Oriental, Bukidnon and Camiguin naningkamot nga mahimong responsable ug matinud-anon nga katambayayong diha sa nagkalain-laing misyon ug ministriya sa atong mahal nga simbahan, ang IFI.
Taliwala sa mga kamatuoran, ang mga kalalakin-an sa atong simbahan naghupot sa dakong papel diha sa pagkatukod niini nga simbahan. ang LIFI naghupot sa daghanan nga mga rason nga nagtuboy kaniya sa usa ka dakong papel diha sa makasaysayanong pagkatukod sa atong simbahan. Nagpabilin nga nagbarog bisan sa mga kalisdanan nga mga nahiaguman ug wala lamang maglantaw sa kaugalingon diha sa paghatag sa ilang “Panahon, Talento ug Bahandi”.
Ang mga kasagarang kakuli-an wala baliha sa mga kalalakin-an sa atong Diocese apan nagpadayon sila sa pagtabang sa atong mahal nga simbahan aron ma preserba ang atong pagtoo ug pagkahiusa sa atong simbahan. Sa atong pagsulod niining bag-ong tuig, Ang LIFI nagtumong uban sa pagtahan sa iyang tibuok nga kasing-kasing sa pagkab-ot sa mga makahuloganong programa sa simbahan ug ang tibuok katawhan sa pagtoo. Sa miaging tuig, nagpadayon ang mga kalalakin-ansa pagbuhat sa mga buluhaton nga nakapatong sa mga abaga ilabina ang pagkab-ot sa edukasyon sa mga nag-unang panudlo sa atong mahal nga simbahan, ang Iglesia Filipina Independiente.
Hamubo nga kasaysayan sa Kalalakin-an sa Iglesia Filipina Independiente:
Sa kasaysayan sa simbahan, Ang IFI, maoy unang nagmando aron kahatagan ug pagtagad ug kahigayunan ang mga layko diha sa diha sa kalihukan panimbahan. Sa dihang mialsa ang mga Pilipino pinaagi sa usa ka rebolusyon batok sa mga langyaw aron pag angkon ug kagawasan, ang mga kalalakin-an maoy nag-una alang sa gimithi nga kagawasan. Pangandoy na sa mga kalalakin-an ang usa ka tinuod nga kagawasan gikan sa pag-ulipon nga mga langyaw. Kini mapamatud-an pinaagi sa kinabuhi sa atong mga nasudnong mga bayani sama nila ni Andres Bonifacio, Apolinario Mabini ug uban pa. Sila nangandoy nga matukod ang usa ksa simbahan alang sa mga Pilipino
Sa pagdeklara sa pagkatukod sa atong mahal nga simbaham niadtong Agosto 3, 1902, ang mga kalalakin-an maoy nag-una niini. Pinaagi sa Kapunungan sa mga mamumuo, ang Unmion Obrera demokratika nga gipangulohan ni Isabelo De Los Reyes, natukod ang Iglesia Filipina Independiente. Natukod usab ang unang kapunongan sa mga kalakin-an, ang comitee de caballeros nga gipangulohan usab ni “Don Belong”.
Sa maong panahon, giniyahan sa “burning spirit of impulsive nationalism” ang mga unang LAYMEN sa atong simbahan inubanan sa daghanang sector sa katilingbabn Plipino maoy lig-ong nanghingusog aron hatagan ug kinabuhi ang simbahang pilipinhon.

Unsa ang LIFI:
Ang Preamble sa atong Constituion and By-Laws nagkanayon, ”Kami (kita), ang mga kalalakin-an sa Iglesia Filipina Independiente, pinaagi sa panabang sa buhi ug madagayaong panabang sa atong GINOO, ug sa panudlo ni Jesukristo ug sa Balaang Espiritu, nagmatuod sa pagtoo ug nasudnong kabilin sa among (atong) simbahan, nagbugkos alang sa katukoran sa usa ka kapunungan nga mopalambo sa panaghiusa ug panag-inigsoonay. Magmatuto kanamo (kanato) nga mahimong aktibong sakop diha sa pagpakaylap ug pagpalambo sa mga panudlo, misyon ug pagpangalagad sa among (atong) simbahan, ug pagtahan sa among (atong) kaugalingon diha sa pag-alagad sa Diyos ug Katawhan padulong sa pagkab-ot sa kinbabuhi nga madagayaon (cf.Juan 10:10)”.
Ang Baruganan ug Katuyuan:
Section I - Ang kalalakin-an sa Iglesia Filipina Independiente miila kang Kristo Jesus nga Diyos ug Manluluwas, Nagpamatuod ug mitahan sa iyang kaugalingon diha sa panudlo ni ginoong Jesukristo unga nahitala sa Declaration of Faith and Articles of Religion of the Iglesia Filipina Independiente.
Section II - Matinud-anon nga magasunod opisyal nga polisiya , programa,ug esruktura sa simbahan ug mga panudlo sa Balaang Kasulatan ug magabuhat sa nag-unang kaakohan ug sa kinatibuk-an pagpangalagad sa simbahan.
Section III - Makiglambigit ug magpasiugda sa maayong relasyon sa tanang kasimbahanan alang sa pagpalambo sa pagsinabtanay ug panaghiusa uban sa mga Kristohanung mga kapunongan diha sa pag-alagad sa Diyos ug Katawhan
Section IV - Motubag ug uphold sa interest, katungod ug kaayuhan sa katawhan ilabina sa mga naglisud nga katawhang kabos,hinikawan ug mga dinaug-daug aron sa pagtuman sa misyon ni Kristo (Lukas 4:18 )
Section V - Maningkamot nga mapalig-on ang panaghiusa sa Laymen of Iglesia Filipina Independiente ug alang sa pagdumala sa simbahan ug hingpit nga pag-alagad sa katawhan sa Diyos
The Leadership and Leadership Structure:

The National Laymen Convention – mao kini ang painakataas nga decision making body sa atong organisasyon nga pagatambongan sa tag-duha ka representante gikan sa tanang simbhan-lokal (dioceses) nga pinili sa Diocesan Convention ug gi-endorso sa Obispo. Ipahigayon kini ka-usa matag tulo ka tuig nga mahitabo sa katapusang semna sa Abril o kaha sa unang semana sa Mayo. Usa sa mga tahas sa maong convention ang pagpili sa mga National Officers. Lakip usab sa iyang tahas ang paggambalay sa iyang palisiya ug programa subay sa nasudnong programa sa simbahan;
The National Laymen Council – Sa sal-ang sa National Conventions ang National Laymen Council maoy magtrabaho sa mga tahas sa national convention isip decision making body. Kini pagalangkoban sa siyam (9) ka mga piniling sakop niini nga mao ang mosunod; President, Executive Vice-President, Vice President for Northern Luzon, Vice President for South Central Luzon, Vice President for the Visayas, Vice President for Mindanao, General Secretary, General Treasurer, ug General Auditor.
The Diocesan Laymen Convention – Sa diocese, ang Diocesan Laymen Convention mao ang pinakataas nga decision making body. Kini pagalangkoban sa tag-duha ka mga delegado gikan sa tanang parokya sulod sa diocese ug sa incumbent officers. Ang tahas niini susama lang sa national convention apan diocesan lang ang iyang scope.
The Diocesan Laymen Council (Officers) – Dinhi sa diocese ang Diocesan Officers nga mao usab ang naglangkob sa Diocesan Laymen Council mao ang nag-atiman sa organisasyon ug naghulip sa tahas sa Diocesan Convention sa sal-ang niini.
The Officers – Ang Diocesan Officers mao kining mosunod; President, Area Vice Presidents sa lima (5) ka clusters, Secretary, Treasurer ug Auditor.
The Clusters – Alang kasayon sa pagdumala, ang diocese gibahin ngadto sa lima ka mga clusters nga mao ang mosunod: Central Cluster – Iponan, Bulua, Canitoan, Kauswagan, Macabalan, Lapasan, Gusa, Cathedral ug sa tanang parokya ug misyon nga matukod sulod sa Cagayan de Oro lakip ang Lingating ug Kinawe; Agusan Cluster – Agusan, Sta. Ana, Dicklum, Libona Malitbog ug sa tanang parokya ug misyon nga matukod sulod sa Tablon ngadto sa Jasaan ug sa mga munipalidad sa nahisgutang mga parokya; Eastern Misamis Oriental – Lagonglong, Sugbongcogon, Gingoog City ug Camiguin Island ug sa tanang parokya ug misyon nga matukod sulod sa Balingasag ngadto sa Magsaysay; Western Misamis Oriental – Maglangkob sa tanang parokya gikan, sa tanang parokya ug misyon nga matukod, sulod sa ug gikan sa Igpit ngadto sa Lugait;
The Parish Convention – Ang Parish Convention mao usab ang pinakataas nga decision maiking body sa Parish Laymen Organization nga langkoban sa Parish Laymen Council (officers) ug tag-tulo (3) ka representante gikan sa sentro sa parokya ug gikan sa mga kapilya.
The Parish Laymen Council – Kini usab ang magsilbing hulip sa tahas sa Parish Convention sa sal-ang niini.

Membership:

Kinsa ang mahimong sakop sa LIFI?
Mahimong sakop sa LIFI ang mga kalalakin-an niini nga simbahan nga; dili mo-ubos sa 35 anyos, magbayad sa P50.00 nga membership - Fee kini nga kantidad pagabahinon sa mosunod; P30.00 pundo sa parokya, P10.00 ngadto sa diocesan laymen ug P10.00 ngadto sa national laymen; mahimo usab nga magpasakop kadtong lalaking minyo na bisan kon wala pa sila mag-edad og 35 anyos. Usa sa tahas sa matag sakop ang pagbayad sa annual dues nga P20.00. Kini nga kantidad pagabahinon sa mosunod; P10.00 pundo sa parokya, P5.00 ngadto sa diocesan laymen ug P5.00 ngadto sa national laymen.

Unsaon sa pagpasakop? Bukas ang tanan nga magpasakop. Mokuha lang sa membership form gikan sa parish president ug ipasa kini uban ang ID picture ug magbayad usab dayon alang sa national ID.

Panapos:

Bahandianon ang makasaysayanong kabilin sa atong simbahan lakip ang kaagi sa mga tampo sa laymen movement sa atong simabahan. Karong tuiga ang atong diocesan theme nagkanayon, ”Bug-os nga Pagtahan sa Kaugalingon, Katumanan sa Misyon”. Magadasig unta kini kanato diha sa pagpakabana, pagdasig sa atong kaugalingon ug sa uban pang kalalakin-an sa simbahan. Atong pamatud-an nga ang kalalakin-an sa simbahan wala na magbatgtik diha sa pagpangalagad. Sama nga kita ang haligi sa atong panimalay, gihagit usab kitang tanan karon nga mahimong epektibong haligi dinhi sa atong simbahan.

No comments:

Post a Comment